Bestyrelsens beretning

 

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

 
Før jeg satte mig ned for at skrive denne orientering, kiggede jeg lige i beretningerne for de seneste år. Og det var da med en vis stolthed, jeg kunne læse, at vi i alle årene har kunnet sige det samme, nemlig:
 
Økonomien er sund og god. Vi har afholdt alle lovede møder. Medlemsskaren vokser støt med en tilgang på 30-40 medlemmer om året. Og hvert år har vi kunnet berette om gennemførelsen af et eller flere projekter, som vi havde planlagt og fortalt om året før. Jeg vil lige give et par eksempler:
 
I 2007 var det vores flotte logo og en ny hjemmeside. I 2008 var det foreningens krisekort og fornyelsen af medlemsbladet. I 2009 knyttede vi bånd til det øvrige Europa og gennemførte samtidig vores første generalforsamlingsweekend, hvor vi var over 100 mennesker samlet på Kryb-i-Ly-Kro over en hel weekend. I 2010 var vi sammen med forskningsprojektet EURADRENAL’s  leder, professor Husebye fra Bergens Universitetshospital værter for den store konference i Norge, hvor forskere og patientforeninger fra hele Europa  - på vores initiativ - mødtes for første gang. 
 
 
2011 var ikke anderledes. Vi fik etableret en fælles europæisk website som en blog, hvor bestyrelserne fra alle de europæiske foreninger i et tæt netværk kan udveksle erfaringer og viden. Vi fik lavet et spørgeskema på hjemmesiden, så medlemmerne i ro og mag kan skrive deres historie ved blot at besvare nogle spørgsmål elektronisk. Vi gav hjemmesiden et facelift og fik begyndt på en ny medlemssektion. Og sidst men ikke mindst var der det store projekt at få denne konferenceweekend op at stå. Der ligger meget planlægning bag et sådant arrangement for at få alle ender til at mødes, og mange aftaler skal indgås.
 
 Men tilbage til økonomien. Den er stadig sund og god. Derfor har det også økonomisk været muligt at gennemføre dette weekendarrangement på så favorable vilkår.  Vi sætter tæring efter næring og sparer, hvor vi kan, men vi har også fået en god støtte fra både Aktivitetspuljen og Driftspuljen, nemlig henholdsvis 35.000 og 45.000 kr. Fra Danske Banks Fond har vi fået en donation på 15.000 kr. til medlemsinformation og medlemsarrangementer. Og så er vi blevet flere medlemmer til at betale kontingent.
 
Der har været en tilgang på 49 medlemmer, heraf 44 ordinære og 5 støttemedlemmer. Der har været en afgang på 21 medlemmer. 15 på grund af manglende betaling, selv om de har fået påmindelse og rykkere 2 gange, som det er vores procedure. Et par er desværre afgået ved døden. Så pr. 31.12.2011 var vi i alt 369 medlemmer. Heraf er 313 ordinære medlemmer, 45 støttemedlemmer, 6 læger/sygehuse, og så er der 4 andre foreninger og 1 æresmedlem. Siden  nytår har 13 henvendt sig om medlemskab, og heraf har de 8 betalt og er således nye medlemmer.
 
Vores medlemsblad er udkommet 3 gange, i januar, juni og december. Det fungerer godt med 3 blade om året i stedet for 4, det synes redaktøren i hvert fald. Til gengæld er bladet nu på 20-24 sider. Det skulle jo gerne hver gang indeholde nogle medlemshistorier, så jeg vil her igen appellere til alle medlemmer om at fortælle deres historie. Det kan gøres ved selv at skrive den og sende den til os. Eller man kan vælge at lade sig interviewe  telefonisk eller svare på nogle spørgsmål på hjemmesiden. Og så stykker vi historien sammen.
 
Der er nogle, der har valgt at få bladet elektronisk, men de fleste foretrækker at have bladet fysisk i hånden, så vi vil fortsætte med at sende et trykt eksemplar med posten til alle, der ikke har valgt det fra.
 
Vi har i løbet af året afholdt de sædvanlige møder: 3 bestyrelsesmøder, 2 medlemsmøder og Nordisk Konference.
 
5. februar holdt vi bestyrelsesmøde på KulturØen i Middelfart. Foruden gennemgang af regnskab og budgetudkast, havde vi her de første drøftelser af konferenceweekenden. 
 
1. maj holdt vi konstituerende bestyrelsesmøde, igen på KulturØen i Middelfart, dog uden nyt bestyrelsesmedlem, så bestyrelsesposterne forblev som de var. Her blev efterårets møder planlagt, og konferenceweekenden begyndte at tage form, da sted, dato og foredragsholdere nu kunne lægges fast.
 
24.-25. september blev bestyrelsesmødet afholdt over en weekend her på Severin Kursuscenter for at fastlægge og aftale detaljerne for generalforsamlingsweekenden.
 
Et andet stort tema på dette møde var kassererposten. Kirsten havde meddelt, at hun ikke længere har overskud til at varetage dette hverv, men at hun ville blive endnu en periode for at skabe en god overgang.
 
Da det er en meget vigtig post, skulle vi fastsætte nogle kriterier for et nyt bestyrelsesmedlem for at sikre os, at foreningen får den rette person.
 
Medlemsmøderne både i Jylland og på Sjælland blev begge afholdt i oktober måned.
 
Den 15. oktober var der møde i Esbjerg. Vi har aldrig før holdt møde i den del af Danmark, så vi var lidt spændte på fremmødet. Men der var et overvældende deltagerantal. Næsten 50 havde fundet frem til Esbjerg Sygehus, hvor ledende overlæge på endokrinologisk afdeling, Jeppe Gram holdt et meget interessant og lærerigt foredrag
 
29. oktober havde vi møde på Sjælland i Valby Kulturhus. Også her var der et stort fremmøde, og deltagerne havde en rigtig god eftermiddag sammen med professor Jørn Nerup, som beredvilligt og kompetent svarede på alle stillede spørgsmål.
 
Forud for disse medlemsmøder var vi vært for Nordisk Konference, som dette år blev afholdt i Aarhus i weekenden 7.-9. oktober. Selve konferencen blev holdt i Den gamle By, som jo skabte en dejlig ramme om mødet og gav vores nordiske kolleger et godt førstehåndsindtryk af byen. Et af de store emner på konferencen var det planlagte fælles ungetræf. Men vi måtte konstatere, at der ikke i nogen af landene havde været stor nok forhåndsinteresse for et sådant træf, så vi besluttede ikke at gennemføre det i denne omgang. Der var mange andre spændende emner på dagsordenen, og værdifulde erfaringer blev udvekslet. Det blev besluttet at fortsætte disse årlige nordiske konferencer, og næste års møde skal afholdes i Göteborg med den svenske forening som vært.
 
I slutningen af året modtog formændene for den danske, svenske og norske Addison Forening en fornem invitation til at deltage i Euradrenal projektets store afsluttende møde i marts 2012, hvor lægerne skulle fremlægge deres forskningsresultater. Det var en flot gestus, men også en anerkendelse af patientforeningernes arbejde, som disse læger tillægger stor betydning. Og jeg synes, det er en dejlig og betryggende følelse at vide, at de dygtigste endokrinologer i Europa er gået sammen for at forske i vores sygdom med det ene formål at forsøge at gøre livet lettere for os Addison patienter. Oven i købet gør de det ikke hen over hovederne på os, men i samarbejde med os.
 
Med denne positive konstatering vil jeg slutte årets beretning.
 
 
 
Jette Kristensen
 
Formand
 
Addison Foreningen i Danmark